Back to Eden

Eden 2Through the ages, man has progressed furthest in those civilizations which sexuality was strong. Off course there has been not only sexuality, it also requires an inner work to reach this higher levels. Both for the individual and for society. Maybe we also need different words for love as in anciant Greece. You must always take the best part from each time, I think. And anciant Alchemi is basic spiritual science.
When we feel bad and are not in balance with ourselves will not our sex performance reach any deeper levels. We now know that sex is a source of creativity through neuroscience. Because there are an increased availability of neurons during sex, as identified by the dopamine flows over the whole brain as in physical activity. Especially women have much to gain from having sex and orgasms and hypnosis can be a way to reach new levels… That 15% of today’s women can not achieve orgasm must be seen as a big failure in our modern world..But you can train it !!! If you work in a holistic way. Or maybe try using a more developed form of bodyorgasm thru Energy-sex. Why not? Here are also some tips how to stimulate the G-spot and some information about anal-sex. laser neuron
With increased availability of neurons occurs a greater creativity, and we can solve problems and find new solutions in our everyday lives in an easier way. Not so strange. However, sex is not something we do talk about in school and in the media, other than purely informational, or when negative events occur. Why is that, I wonder? It would be much better if we could develop sexuality by learning from cultures that managed to bridge the time between childhood and adulthood in a healthy way. And try to create something sustainable even in the western world. Now when we know there are 7 different kind of LOVE. Off course we now must develop them all for both men and women. We can not go on like this anymore. Matematics have known it for a long time.
Inkariket

The question is, if we can recognize that we need to expand the concept into development and learn from past high developed cultures, but do it in a modern way at the same time? Our teenager do not get any major guidance today, in addition to pornography. Religion has made sex much taboo, which increased this problem. And I also think Power in general by men are a big big problem concerning sexuality. The more power the more kinky and sick this area seem to be. So it is another reason for change the system to a more equal one.

But today we can not blame religion for this in our country. Sexuality is the way to creativity, but can also be the way to destruction. When the ego is big and all circuits around material things, instead of the important things. It’s very clear to me what developed the small communities and individuals best, when I see movies from traditional societies. Where the tribe is most important, and they don’t see their material things in same way as we do in the Western world. I think we need to use modern technology to become more aware through our senses, as I wrote earlier. Where cam-sex should be done to something that is free for youth and paid for by our tax money. This is so Important!!!
_MG_5402 I realize that I am chosen to lead this work, because I do not have any major problems either with my nudity or developing myself. Only by daring to see yourself who you really are can provide this inlightment, but it has taken me a time of solitude with God to understand how it all fits together. But everyone can do what I have done. Because it is universal. But all may not get as clear signals that I have received through the computer and phone, and even heard an electronic voice saying in English that I would get help from others … Otherwise, I had not realized or dared maybe … But no one in my family believed in me, so I had to continue on my own. It is interesting that there are others that writes about this interesting topic.Fuze_852c9b76.app

images

We need to hurry now to kick-start our creativity and love for each other. From this, many good things can be created that are crucial for the continued sustainability. Off course, the pleasure of being human is also meaningful. But now that we have access to modern technology and can make individuals aware both physically, mentally, socially and spiritually, it will of course be possible to come back to Eden. A place that is obviously spiritual individual for all of us and not a real physical location. But with more and more sustainable products as our ”Indigos” create, maybe we will get a clean planet in the future, similar to the image of EDEN. And maybe we have been there before. Who knows?

Tillbaka till Eden

Eden 2 Genom alla tider har människan kommit längst i de civilisationer där sexualiteten var stark. Naturligtvis har det inte enbart varit sexualitet, utan det krävs också ett inre arbete att nå denna högre nivå. Såväl för individen som för samhället. Och varför inte lära av ”de gamla grekerna” som hade olika namn för olika kärlek. Det gäller att lära av de bästa perioderna, tycker jag. Alkemi ær något som är ursprungligt.
Mår vi dåligt och inte är i balans med oss själva blir också sex prestationsinriktat och når inget större djup. Vi vet idag att sex är en källa till kreativitet genom nevrovetenskapen. Eftersom det sker en en ökad tillgång på neuron vid sex, genom att ämnet dopamin flödar över hela hjärnan liksom vid fysisk aktivitet. Särskilt kvinnor har mycket att vinna på att ha sex och att få orgasm. Att 15% av dagens kvinnor inte kan få orgasm , kan ju verkligen ses som ett misslyckande i vår moderna värld..Men det går som sagt att träna upp!!! Genom att jobba Holistiskt. Och det går att prova en mer utvecklad form av kroppsorgasm, genom Energi-sex! Varför inte? Och hypnos kan vara ett sätt att nå högre höjder vad gäller sina orgasmer. Här även tips om hur man kan stimulera G-punkten och lite information om analsex.
laser neuron

Med en ökad tillgång på neuron sker en större kreativitet och vi kan lösa problem och hitta nya lösningar i vår vardag på ett enklare sätt. Inte så märkligt. Men vi har fokuserat på att göra sex till något man inte talar om i skola och media. Annat än i rent informativa eller då negativa händelser uppstår. Varför det undrar jag? Det vore mycket bättre om vi kunde utveckla sexualiteten genom att lära av de kulturer som lyckats överbrygga tiden mellan barn och vuxen på ett hälsosamt sätt. Och försöka skapa något hållbart även i västvärlden. När vi nu vet att det finns 7 olika typer av kärlek. Behöver vi utveckla alla dessa för såväl män som kvinnor. Det här är inte hållbart längre!

Inkariket

Frågan är om vi kan inse att vi behöver bredda synen på utveckling och lära av tidigare högt stående kulturer, men samtidigt göra det på ett modernt vis? Våra ungdomar får inte någon större vägledning idag direkt, förutom porren. Religionen har gjort att mycket varit tabu, vilket ökat denna problematik. Men idag finns inte mycket religion att skylla på i vårt land inte. Sexualitet är vägen till kreativitet men kan också vara vägen till destruktivitet. När egot är stort och allt kretsar kring materiella ting, i stället för det viktiga. Det är väldigt tydligt för mig vilka som utvecklat det lilla samhället och individen bäst då jag ser filmer ifrån traditionella samhällen. Där stammen är viktigast och där man inte ser sig själv och sina materiella ting på samma sätt som vi i västvärlden gör. För egen del tror jag vi behöver använda den moderna tekniken för att bli mer medvetna genom våra sinnen, som sagt. Där cam-sex bör göras till något som är gratis för ungdomen och betalas genom våra skattepengar. Så viktigt är detta! _MG_5402

Jag inser att jag är utvald till att leda detta arbeta, eftersom jag inte har några större problem varken med min nakenhet eller utveckling av mig själv. Bara genom att våga se sig själv för den man är kan ge denna upplysning, men det har tagit mig
en tid av ensamhet med gud att förstå hur det hela hänger ihop. Men alla kan göra det jag gjort. Eftersom det är universellt. Men alla kanske inte får så tydliga signaler som jag har fått genom dator och telefon och t.o.m med hört en elektronisk röst som sa på engelska att jag skulle få hjälp av fler… Annars hade jag inte insett eller vågat kanske…Men ingen i min familj trodde på mig, varför jag var tvungen att fortsätta på egen hand. Intressant att det finns fler som skriver om detta intressanta ämne.

images

Det är ganska bråttom nu att få igång vår kreativitet och kärlek till varandra. Ur detta kommer sedan många goda saker kunna skapas som har avgörande betydelse för fortsatt hållbarhet. Naturligtvis är själva njutningen med att vara människa också meningsfull. Men när vi nu har tillgång till modern teknik och kan göra individer medvetna såväl fysiskt, mentalt, socialt som spirituellt kommer det givetvis vara möjligt att komma tillbaka till EDEN. Ett ställe som naturligtvis är spirituellt individuellt för oss alla och inte en fysisk riktig plats. Men med alltfler hållbara produkter som våra ”Indigo-kreatörer” skapar, så kanske vi kommer få en ren planet i framtiden som liknar bilden av EDEN. Vem vet?