We need to live in another way for the best interest of our children

DSC_0173
We have the best welfare in the world here in Scandinavia,, in terms of what we get out of the welfare per person. And we pay a lot in taxes in this system. There are not many who think it is strange when we believe that ”the system” is good. Pre-schools, schools and health care, etc. The system gives everyone equal chances, yes, and it is great considering that anyone can have the ”best idea”. In many other countries there are only people with money that get the chances. But that is not sustainable! We’re pretty good at innovations here in Sweden, second in the world according to Blomberg. Here, a beautiful example of tomorrow’s way of shopping. Of course with an application in your phone. What else? However, we are not nearly as good at creating strong companies and probably the most politicians controlled country in the world. Here, there are many rules, laws and politicians to liquidate in order to give companies more opportunities to succeed. It`s the citizens who wants to determine their own lives. Right!
Is the wellfare-system so good, really? The school system has indeed it shortcomings, as I have previously written about, with assessment of individuals rather than to try to develop them. And health-care seem to be used to get us sick as early as possible, so the pharmaceutical industry will make as much money as possible. However, health-care is very good in terms of emergency surgery, and it`s perhaps just that it mainly will be for ..
DSC_0063
What about child-care, then? What do we know regarding how children feel of being in pre-school from 1 years of age-in many hours, in groups with other young children which just seems to get bigger and bigger. We know that psychosomatic problems increases in school, but we do not know what cause it really..There are still no number of children/unit and area in the law for children in pre-school, what I know. Absolutely incredible, when there is for animals. But of course this would cost a lot of money for municipalities when children are born differently depending on economic conditions and other things. But what is most important for the future? Teal Swan has some interesting things to say about how our children see the world.
DSC_0024
Earlier in our history, we have taken care of the children in groups of adults and helped each other. Some have taken care of children and some have taking care of other work. Why would not this ‘system’ be able to operate even today? Who is doing what should be decided of personal skill and characteristics. Right! If we now start to be more aware and open-minded. To live together in paired relationships when love no longer exists, does not seem so sustainable. And there are often children will feel guilty when relations defrosts. Today, we are married in average of 25 years in Sweden. The question is, too. How good are these relationships for the kids really? If there were more adults who lived together it would not likely be the same. It is not only me who think that pair-relationship can be negative. Carolina (19 minutes into the program) ”My Sweden” have experienced that if she lives two and two, there are often two extremes in the relationship. Then you often take on an unconscious role. It will not be the same when she lives together with three. Interesting, I think. Why marry then? Is it really a modern institution 2016? I don’t think so...And that you can live together so long in Överkalix is perhaps not so surprising when the men usually work far away Monday to Friday there…
DSC_0267
We are also becoming lonelier in the West’s big cities with our lifestyle. And why can not the countryside be a great future now when Internet is developed and where there are lots of space to live on. Now that Net-Work Marketing and other opportunities to earn money from online. Lifestyle is for me really how to live well! We have a system where we try to share the parental days in Sweden, and more about how this works can you read about here. Politicians are again trying to control so that more fathers should charge more days. Now it’s two mandatory daddy months here and of course it all starts with the kids! In the big cities Stockholm and Malmö more fathers use these ”fathers days”. But overall, increases the fathers outtake slowly. But I do not believe in controlling in this way. Who will be better of that? Without it, of course, through insight of the importance to be a present father, the so-important first time in life that will make a difference. Not to improve pre-school education! Personally, I have been at home for about 10 months with each of my 3 guys. (But after breast-feeding) It is a little difficult to make that part. But otherwise, well, we men, can do the most with children. We were both teachers with virtually the same salary as well. Which of course was crucial! Fathers need to do more earlier in children`s life, especially for boys, to prevent things go wrong later in life, I think. We’re also parents! See how it looks in our prisons. There we have all the boys with broken father relationships …
DSC_0689
Finland and some other countries start to do experiment with basic income and I can see that as a first step. Where we don`t need this system of parental days. And will do that families themselves can decide over. This system can even be a better solution when people need to create new jobs, or want to develop, or do other things then to serve ”the system”. So again. Why not live in larger groups of adults with children of different ages? To help each other as we once did, and that we probably done the most of our time on the planet. Because we are 200 000 years old. Who knows, maybe we also are created for it! The next step will be to build total sustainability without money. And I think it can also be done if we begin in the tribe. Sharing is the way.

Humans have a desire to be free and a strong drive to develop, if we only are given the opportunity. And I think just like Göran Burenhult that we now need to learn more from earlier cultures, both in terms of food and how we take care of our children. It was interesting that we lived in a strongly matriarchal culture here on Gotland 5,000 years ago with great health, that did not exist in other places in Sweden at the same time. With a few small changes in the system, and the lifestyle, there are a lot of opportunities in the future here, I think. And the strength in the regional parts is allready very strong here. But we still need to continue train to take life as it is., and we need to live in self-catering to do as little ecological footprints as possible to get a sustainable Happy Planet Index.

Vi behöver bo och leva på ett annat sätt för barnens bästa.

DSC_0173

Vi har den bästa välfärden i världen här i Skandinavien, om man ser till vad vi får ut av välfärden per person. Och vi betalar mycket i skatt för detta system. Det är inte många som tycker det är konstigt med tanke på att vi tror att systemet är bra. Förskola, skola och sjukvård etc. Systemet ger alla samma chanser, visst och det är jättebra med tanke på att vem som helst kan ju ha ”den bästa idéen”. I många andra länder är det endast de med pengar som ges chansen. Inte så hållbart! Vi är ganska bra på att hitta på saker här i Sverige. 2:a i världen enligt Blomberg. Här ett härligt exempel om framtidens sätt att handla. Naturligtvis via ”appen” i telefonen. Vad annars? Däremot är vi inte alls lika bra på att skapa starka företag och sannolikt det mest politikerstyrda landet i världen. Här finns det mycket regler, lagar och politiker att avveckla för att ge företagen större möjligheter att lyckas. Det är ju medborgarna som vill bestämma över sina egna liv. Eller hur!
Men är vårt välfärdsystem så bra, egentligen?
Skolsystemet har då verkligen sina brister, som jag tidigare skrivit om, med bedömning av individer i stället för att försöka utveckla dem. Och sjukvården verkar var mest inställd på att vi ska bli så sjuka så tidigt som möjligt, för att läkemedelsindustrin ska tjäna så mycket pengar som möjligt på oss. Däremot är sjukvården mycket bra vad gäller akuta ingrepp och det är kanske just det den främst skall vara till för..DSC_0063
Hur är det med barnomsorgen egentligen? Vad vet vi gällande hur barn mår av att vara på dagis ifrån 1 års-åldern i många timmar, i grupper tillsammans med andra småbarn som bara verkar bli större och större. Vi vet att psykosomatiska problem ökar i skolan, men vi vet inte vad det beror på riktigt..Det finns fortfarande heller inget antal barn/ytenhet i lagen för barn i förskola, vad jag vet. Helt otroligt, när det finns för djur. Men naturligtvis så skulle detta kosta en massa pengar för Kommunerna då barn föds lite olika beroende på konjunktur och annat. Men vilka är viktigast för framtiden? Teal Swan har en del saker att säga om hur våra barn ser världen.DSC_0024

Tidigare i vår historia har vi tagit hand om barnen i grupper av vuxna och hjälpts åt med diverse. Några har tagit hand om barn och andra tagit hand om annat arbete. Varför skulle inte detta ”system” kunna fungera även idag? Vem som gör vad borde våra personliga egenskaper avgöra. Eller hur! Om vi nu ska börja bli mer medvetna och öppna till sinnet. Att leva ihop i parvisa relationer som havererar när kärleken inte längre finns kvar, verkar inte så hållbart. Och där ofta barnen får känna skuld då relationerna frostar. Idag är vi gifta i genomsnitt 25 år i Sverige. Frågan är också. Hur bra är dessa relationer för barnen egentligen? Om det vore fler vuxna som levde tillsammans skulle det sannolikt inte bli på samma vis. Det finns fler som tycker parrelationen kan vara negativ. Carolina 19 minuter in i programmet ”Mitt Sverige” har erfarenheter av att om man lever två och två blir det ofta två ytterligheter i relationen. Då man ofta tar på sig en omedveten roll. Vilket det inte blir om man lever tre ihop. Intressant, tycker jag. Äktenskapet då? Är det verkligen en modern institution idag 2016. Jag tycker inte det..Och att man kan leva ihop så länge i ÖverKalix kanske inte är så konstigt med tanke på att gubbarna oftast jobbar borta i veckorna…
DSC_0267

Vi blir också allt ensammare i västvärldens storstäder i vårt sätt att leva. Och varför skulle inte landsbygden kunna vara en framtid då internet är utbyggd och där det redan finns gått om plats att bo på. Nu när Net-Work Marketing och andra möjligheter att tjäna pengar på, finns via nätet. Livsstil är för mig verkligen hur man lever också. Vi har ett system där vi försöker dela på föräldradagarna i Sverige, och mer om hur detta går till går att läsa om här. Politikerna är på gång att försöka styra så att fler pappor ska ta ut fler dagar. Nu är det 2 obligatoriska pappamånader här och naturligtvis börjar allt med barnen! I storstad är det fler pappor som tar ut föräldradagar. Men totalt sett går ökningen av pappornas uttag långsamt. Men jag tror inte heller här på tvång. Vem blir bra av det? Utan det är givetvis genom insikt om betydelsen att vara närvarande med sitt barn, den så viktiga första tiden i livet, som gör en skillnad. Inte att förbättra förskolans pedagogik! Själv har jag varit hemma i ca 10 månader med alla mina grabbar. (Men efter amningen) Det är lite svårt att göra den delen…Men annars kan väl vi män, göra det mesta…inom området. Vi var båda lärare med i stort sett samma lön också. Vilket naturligtvis var avgörande! Pappor behöver göra mer tidigare i barns liv, framför allt för pojkar, för att förebygga att det går snett senare livet. Vi är ju också föräldrar! Se hur det ser ut på våra fängelser. Där har vi alla pojkar med trasiga papparelationer…
DSC_0689

Finland och några andra länder börjar göra försök med basinkomst och det ser jag verkligen som en lösning här. Där detta system med föräldradagar inte längre behövs. Utan i stället kan detta göra att familjer bestämmer själva vem som gör vad. Systemet kan även göra att människor kan klara sig då de behöver skapa nya arbeten eller utvecklas för att göra annat än att vara livegen i systemet. Så återigen. Varför inte bo i större grupper av vuxna tillsammans med barn i olika åldrar? För att hjälpas åt, som vi en gång gjorde och som vi sannolikt gjort den största tiden på planeten. Eftersom vi är 200 000 år, som sagt. Vem vet, vi kanske t.o.m är skapta för det!

Människan har en vilja att vara fria och en stark drivkraft till att utvecklas om vi bara ges möjligheter. Och jag tror precis som Göran Burenhult att vi behöver lära mer ifrån tidigare kulturer såväl vad gäller maten som hur vi tar hand om våra barn. Intressant att vi levde i ett starkt matriarkat här på Gotland för 5000 år sedan med en bra hälsa, som inte fanns på andra platser i Sverige samtidigt. Med några små förändringar i systemet och en förändrad livsstil finns det en hel del möjligheter i en framtid här. Och starka sockentraditioner finns ju redan på landsbygden här sedan gammalt…Men vi behöver fortsätta träna på att ta livet som det är...och leva i självhushåll där vi gör så få ekologisk avtryck som möjligt för att förbättra Happy Planet Index.

Why focus on religion? Develop spirituality instead, because we now have evidence that there is a creator.

DNA

This post will contain some facts and speculations for further research. But I'm obviously not the first to reflect on the subject that God is inside us all. We are like biological computers with special opportunities, depending on the characteristics and environmental impact, of course. Where some of us have a special "chip" that can be influenced (if we feel good). Here is an example of it. Who came in exactly the right time. Off course all people will not exercize. How this works I have no idea about though. Allan Watts is my favorite philosopher, and he has long argued that we are all one. With his Daoistic/Zen philosophy that probably is essential for humans. But perhaps not used the scientific arguments directly. For it is of course always with evidence we can convince, even about this subjekt. And I think this controle that source can do on Indigos that feels good has to do with Morphic Genetic fields, that Rupert Sheldrakes talks about here. No other reasonable explanation can I find.
telomererna

Bruce Lipton has some evidence about "source appearance" in the cell now. When he discovered that "spirit" comes into the cell. (The last 10 minutes of this talk) And off course his discovery and his personal beliefs was connected to my project. Because all can be explained in science.
And I love his last sentence
"- Science is very clear about this. We all need to be more conscious. Then Heaven will be on this earth."
And that is why my invention "Holistic Profile" will make a big difference.

Here he is in another important positive talk about how we now are going to take next step in evolution. Off course we are like a BIG CELL to the Universe and we can connect back.

Here is a program that use scientific 100% proof about Gods existence. And we must off course combine the two world views. And how could anything start from nothing in the big bang-theory that science now agree about was "the start". Even if there are other ideas also..and remember, what many believe are not the same as the truth..

But it is not so easy to convince people in sociaty about Gods existence today, when all in school got the false scientific theory of evolution from Darwin (or the Rothchilds).

I also think we need to change our beliefs by using the subconscious mind instead of the conscious mind. If we want to change it. As indigo Rob Williams talks about and show in this Youtubefilm . The body is off course the right tool, even here in Psych-K. And it was very interesting how source got the technic into his system.

Energy Psychology is off course also very important. This is very thinkful.
"In every culture and in every medical tradition before our own healing was ochieved by moment of enery"
Albert Szent-Gyørgyi 1960

I believe all these earlier historical individuals also been Indigos...
Religion has historically and still is in some parts of the world a way of controlling people, instead of developing them. And we have even war today because of different perceptions of faith. Totally sick, when that off course is only one creator, who has a higher level of thinking than we can understand. We will never be able to agree on which religion is the most unique or best. But we have had anciant Alchemy that had big influence on many people. It can still be a way forward! We dont even know exactly how old human civilization are. Many evidence in this film tells that humans probably are much older then 200 000 years and many times and on many places "advanced life" have accoured. The spiritual perspective was something they all had in common. And we really must get that back, I think. Systematically!

I have previously raised the subject about man is still controlled in a refined way without religion today, of those with money and power. So there are big forces to work against... href="http://webcoachab.se/?attachment_id=177" rel="attachment wp-att-177">images

Do I have anything to add to this then? Yes, I think that the creator needs a little help of other living creators to be able to achieve the "desired state", especially now when the sustainability is very necessary for our whole existence on this planet. And these "earth creators" we are the Indigos. But to bring something we need to feel good. Otherwise, do not "the creator" reach forward. Start with dicalcyfying your Pinal-Gland, that is very important. Otherwise your "spiritual system" will not work. Flouride is very bad for it. And we have that often in both water and toothpaste.

I get concrete signals through my computer or other electronic divices, when I read or hear something that are important and can also use my intuition to take action and do something. But did not feel this in the same way earlier. I now even communicate with source by WhatsApp and speak to him/she/it in different personslities. Very interedting. But I get not so many answers. Mainly more awarenesstraining, I would say.

Proofe about this is that the republic of Benin has as many people as Sweden, but not so many famous people. And the people in Benin are not that wealthy and healthy as we in Sweden are. I meditate daily together with 528 HZ vibrations and take long walks when I dont train.

img_20160914_204841
I eat Paleo-food and watch out for processed food, saturated fat, salt and suger. I don`t drink tap-water that containing lots of unhealthy stuff today. But I must develop about what kind of nuts I eat. Because I did not know that some nuts was better for testosteron-levels and some wors.

I also train anaerobic 3 times a week and new science shows that it is very good for the growth hormone. I also do intermitent fasting. I fast sometimes. And it is different times each day. Mostly I eat two times a day. But I try to eat the most at dinner. During the fasting I only take some fruits, drink black coffe and sparkling water.
I think it is more to learn about fasting Because the body is fantastic invention and heal when you dont eat. This is the formula for how we would have to live for optimum health, and thus avoid having to eat blood pressure medicines, etc in the future. The Nobel Prize winner in medicin 2016 Youshinivo Ohsumi and his discovery Autophagy is very clear about how important fasting is for humans. To repair the cells.

Here is another explanation of how some of us can be "controled" by the universe, if we feel good. Paleo-food is more scientific though.

But above all need other Indigos live in a Holistic way to be open to the creator's influence, I think. Since I am not alone with this ability! But I am the messenger...
DSC_0133
I also believe that there are interesting things to find out the current genetic codes and links to other stuff. Today we know for example that boys before length growth throws boll about 100% longer with his best arm than girls do in the same age. But not with the worst arm. And do not run faster, jump higher or longer before the length of growth. Which means that there is a genetic code for throwing movement with the best arm for boys. Probably important from an evolutionary perspective, because it was important for survival to be able to throw well, many thinks ...

But I also think this code can be linked to creativity. After 25 years as a physical education teacher and seen many children in action. The kids that throwing good early seems ... if they have fun in their body learning, motor skills will develop faster. Could it be like this? And it may also be that these are the Indigos? Perhaps there are others too. What do I know? But the idea is very interesting, I think. When the mind and body naturally fit together. We're were made as a whole. Right?DSC_0045

Facts on Coordination
With coordinative abilities meant interaction between nerve and muscle, such movements are carried out in relation to each other and the environment. To perform any of coordination required motor skills (mobility), in action, "timing". A well-coordinated movement is a rhythmic fluid and holistic movement.

Coordinative ability may look different and
usually divided into 6 different types of skills.

1. Spatial orientation (to control various directions of movement in the room)
2. Balance of Ability (to stabilize the body in a posture or movement)
3. Rhythm Sense (to see the rhythm of the picture and understand the rhythm of a movement)
4. Responsiveness (quick start appropriate movements via the signal)
5. An eye-hand and eye-foot coordination (to control parts of the body (hands/feet) in relation to the registering with the help of sight.
6. Adapted power input (to adapt muscle optimal bet in relation to the movement in time and space)

To develop coordination skills you have to perform a breadth of activities that reinforce and make a conscious body and increases body control.

(Source: Jostein Hallén Lars Tore Ronglans book Träningslära för idrotterna)
DSC_0249

There are also modern research that shows clear indications that anyone can develop the ability to deeper wisdom through meditation, as well as complex physical activity. (Which, of course, ballet is) it gave better results with meditation, but the more the ballet, the better the effect. Interesting! Then there is really development opportunities for our people, because of the inactivity we have today and how many don`t meditate regularly. And of course other complex physical activities also give this effect. Such as gymnastics, parkour, and alpine skiing. But walking is not exactly complex physical activity that challenges coordination. But is better than nothing, of course.

It is within ourselves we NOW need to be developed. Where all of course can not reach as far in the spiritual field, as the extraordinary spiritual catalyst Teal Swan, even if they meditate daily for several years and avoid flour, etc, etc. But you need to find the passion early, then it becomes easier and more fun to continue develop in the journey of life, no matter what. And we dont know how far we can develop before we have tried..

Graham Hancock do really give a very clear presentation why it is very necessary that we must work with spirituality systematically to Save the World.
And it is "Holistic Profile" which will be the tool that gives the masses the opportunity to do it. And it will be done together with the best companies in each field. Because it is complicated to build a big application that is easy to use and can connect both to a digithal library and a database. We also need Campus Gotland to help with the evidens based investigation of the "tool". And let all people get it for free. From grade 7 in school and all adults that want.

I now need help of others to get to the final finished "product". To start the sustanable big company "Health Leaders" And I hope those others are ready, but do not know everything about all. The Universe do though, because it is in the Zodiak!

Varför fokusera på religionen? Utveckla i stället spiritualitet, för det finns nu bevis för att en kreatör finns.

DNA

Det här inlägget kommer innehålla fakta och viss spekulation för vidare forskning. Men jag är naturligtvis inte den förste som funderar kring ämnet att gud finns inom oss alla. Vi är som biologiska datorer med särskilda möjligheter, beroende på egenskaper och miljöpåverkan, givetvis. Där vissa av oss har ett särskilt ”chip” som går att påverka (om vi mår bra). Här ett bra exempel på en person som kommer när vi som mest behöver det. Såklart alla inte vill motionera! Hur detta går till har jag dock ingen aning om. Men vi kommer lära oss mer och mer Allan Watts är min favoritfilosof och han har länge hävdat att vi är alla ett. Och sin Zen/ Daoistiska syn på livet är sannolikt något som är ursprungligt. Men kanske inte använt vetenskapliga argument direkt. För det är givetvis alltid genom bevis vi kan övertyga, även inom detta område. Och jag tror alla dessa tidigare historiska individer varit Indigos.
Religionen har varit historiskt och är fortfarande i vissa delar av världen ett sett att kontrollera människor, i stället för att utveckla dem. Och det krigas till och med på grund av olika uppfattningar om tro idag. Helt sjukt med tanke på att det naturligtvis bara finns en skapare som har en högre nivå av tänkande än vi kan förstå. Vi kommer heller aldrig kunna enas kring vilken religion som är mest unik eller bäst etc. Ingen framkomlig väg! Jag har tidigare tagit upp ämnet om att människan även utan religon kontrolleras på ett raffinerat sätt idag av de med pengar och makt. Så det är stora krafter att jobba emot…images

Har jag något att tillföra till detta då? Ja, jag tror att kreatören behöver lite hjälp av andra levande kreatörer för att kunna uppnå ”det önskade läget”, särskilt nu då det hållbara är mycket nödvändigt för vår hela existens här på planeten. Och dessa ”jordkreatörer” är vi Indigos. Men för att kunna tillföra något behöver vi må bra, annars når inte ”kreatören” fram. Själv får jag konkreta signaler via min dator när jag läser eller hör vissa betydande saker och jag får också en intuitiv känsla när jag behöver agera och göra något etc. Men fick inte detta på samma sätt tidigare. Bevis: Republiken Benin har lika många innevånare som Sverige, men inte många kända personer kommer därifrån inte. Och landets välfärd är betydligt sämre än vår…
Jag mediterar varje dag till 528 MHZ vibrationer och tar regelbundna långa promenader.

Rökt makrill med Bulgur och mycket färgglada grönsaker.

Rökt makrill med Bulgur och mycket färgglada grönsaker.

Jag äter Paleokost och ser upp med processad mat,bröd, salt och socker. Förut åt jag en citron för rening av levern. Jag dricker heller inte kranvattnet som innehåller mycket läkemedelsrester idag. Gymmet besökte jag tidigare någon gång i veckan och tränade då de stora muskelgrupperna i ett ganska högt tempo, vilket också ger en medelintensiv effekt vad gäller kondition. 3 dagar i veckan kör jag anaerob träning i ett maximalt tempo i 30 sekunder och vilar 1.5 minut × 10. Ny forskning visar att detta mycket effektivt för våra tillväxthormon. Jag kör också peridvis fasta varje dag. Äter under 1-2 timmar och fastar 22-23 timmar. Där jag tror det finns mer att lära i fastan. Detta är formeln för hur vi vuxna skulle behöva leva idag för en optimal hälsa och därmed slippa äta blodtrycksmediciner etc i en framtid.Här är en annan förklaring hur vissa av oss kan ”kontrolleras” av universom om de mår bra. Paleokost är dock mer vetenskap.
Men det behövs givetvis mer forskning i ämnet. Men framför allt behöver andra Indigos göra det för att vara öppna för kreatörens påverkan. Eftersom jag inte är ensam med denna förmåga! Men jag är den som förmedlar budskapet…
DSC_0133
Jag tror också att det finns intressanta saker att ta reda på gällande genetisk koder och kopplingar till annat. Idag vet vi exempelvis att pojkar innan längdtillväxt kastar boll ca 100% längre med med sin bästa arm än flickor gör i samma ålder. Men inte med den sämsta armen. Och springer inte fortare, hoppar varken högre eller längre heller innan längdtillväxt. Vilket betyder att det finns en genetisk kod för kaströrelse med den bästa armen för pojkar. Sannolikt viktigt ur ett evolutionärt perspektiv, då det var viktigt för överlevnaden att kunna kasta bra, tänker många… Men jag tror även denna kod kan ha kopplingar till kreativitet. Efter 25 år som idrottslärare och sett många barn i aktion. De som kastar bra tidigt verkar…om de har roligt i sitt kroppslärande utveckla motoriken snabbare. Kan det vara så? Och kan det också vara så att dessa är Indigos? Kanske finns det andra också. Vad vet jag? Men tanken är mycket intressant, tycker jag. Då tanke och kropp naturligtvis hänger ihop. Vi är ju skapta som en helhet. Eller hur?DSC_0045

Fakta om Koordination
Med koordinativ förmåga menas samspel mellan nerv och muskler, så rörelser genomförs i förhållande till varandra och omgivningen. För att utföra något med koordination krävs motoriskt förmåga (rörelseförmåga), kraftinsats, ”timing”. En väl koordinerad rörelse är en rytmisk flytande och helhetlig rörelse.

Koordinativ förmåga kan se olika ut och
brukar delas in i 6 olika typer av förmåga.

1. Rumslig orienteringsförmåga (att kontrollera olika rörelseriktningar i rummet)
2. Balansförmåga (att stabilisera kroppen i en ställning eller rörelse)
3. Rytmkänsla (att se rytmbilden och förstå rytmen i en rörelse)
4. Reaktionsförmåga (att snabbt sätta igång ändamålsenliga rörelser via signal)
5. Öga-hand- och öga-fot koordination (att styra delar av kroppen (hand/fot) i förhållande till det man registrerar med hjälp av synen.
6. Anpassad kraftinsats ( att anpassa muskelinsatsen optimalt i förhållande till rörelsen i tid och rum)

För att utveckla koordinationsförmåga gäller det att utföra en bredd av aktiviteter som förstärker och gör en kroppsmedveten och ökar kroppskontrollen.

( Källa: Jostein Hallén och Lars Tore Ronglans bok Träningslära för idrotterna)
DSC_0249

Det finns också modern forskning som visar tydliga indikationer på att ALLA kan utveckla en förmåga till fördjupad klokskap genom såväl meditation som komplex fysisk aktivitet. (Som givetvis balett är) Det gav bättre resultat med meditation, men ju mer balett, ju bättre effekt. Intressant! Då finns det verkligen utvecklingsmöjligheter för oss människor. Med tanke på den inaktivitet vi har idag och hur många som inte mediterar regelbundet. Och naturligtvis ger andra komplexa fysiska aktiviteter också denna effekt. Såsom exempelvis gymnastik, parkour och alpin skidåkning. Men promenad är inte direkt komplex fysisk aktivitet som utmanar koordinationen inte. Men är bättre än ingenting, naturligtvis.

Det är inom oss själva vi nu behöver utvecklas. Där alla naturligtvis inte kan nå lika långt heller inom det spirituella området, som den extraordinära spirituella katalysatorn Teal Swan, även om vi mediterar dagligen i flera år och undviker flour etc, etc. Men hittar man sin passion tidigt blir det lättare och roligare att fortsätta utvecklas i vår resa i livets karusell oavsett vad. Och där kan ”Helhetsprofil för elever” vara det verktyg som ger den stora massan den möjligheten att utvecklas i skolan, om jag får som jag vill. Men jag försöker bara vara öppen för det som händer i detta projekt och har inte direkt varit feg och försiktig inte. Men jag behöver nu hjälp av andra för att få till den slutgiltiga färdiga ”produkten”. Och jag tror dessa andra är klara nu, men vet inte…allt. Det är bara EN som vet. Och det står sannolikt om detta i gömda koder i bibeln. Att veta hur det hela började för 3000 år sedan är bra, men vi behöver nu lämna området och religion för att starta ny modern EXODUS och lämna The New World Order här på Gotland. Och bygga upp en ny livsstil med en Daoistisk filosofi, Helhets vetenskap om människab och fokosera på våra Indigos. Med mycket kärlek och passion för att hitta allas väg i livet för att kunna rädda världen.

It`s time for an EVENT

Event 1

Where we talk about various forms of ADDICTION together with the new digital technology and learn about humans functions as well. Scientists, business, media, and politicians need to unite around one of today’s most important issue for the future, I think. What is what? Off course gaming is not dangerous for everyone and off course there are neat solutions that more needs to know about. And it`s precisely solutions we need to focus on. Prohibition and other retrograde never works in this area either. But awareness of how the brain and body work is needed.

Why not rate the different games current to level of dependency? That is one thing I can think about now. And it would make a different to some people. Because this is also about dopamine and perhaps other substances in the brain that leads to a nice feeling, that you want to achieve again. But all does not end up in an addiction either, and of course we are different, even on the inside. And this would be interesting to know more about …

I found a great site that highlighted a lot of the playing area. With both a radioprogram and showing different angles and possibilities in text. But I believe, we need a major international gathering around the network’s dangers and opportunities. Because it`s in this future we will find ourselves.
_sitta1-liten
I often don`t find a holistic approach in discussing this matters. For example, how our body’s metabolism works. Sitting still for more than 6 hours is certainly not good. We already know that! But then you have to have standing table or vary sit and stand. Or sit on your knees might help. How to spread the knowledge then? Personally, I believe we need an individual tool for this. As based on the individual situation and awareness of this. Writing articles on DN.DEBATT will not solve this! Nor reports. Or the National Board recommendations and government guidelines. But it’s always companies that will find smart solutions. Right! It has always been like that and there will continue to be even around this area.

Internet porn is also a problem area especially to young boys, which I raised in my earlier post about sexuality. But I think that there are solutions with modern technology here. By the somewhat controversial idea with cam-sex. Where instead use interaction behind a screen. Could this be investigated? Or is there already someone who knows about this and can talk about it at an event? And what is the alternative?

I think it comes to see the problems, find solutions, but at the same time realize that we humans can not be controlled. We have a body that works in the same way regardless of interest or orientation. You just have to understand this creation and live with it. Not against it. Then we will not have the future problems and can concentrate on the wonderful experiences instead!

Det är dax för ett EVENT

Event 1

Där vi behandlar olika former av BEROENDEPROBLEMATIK med den nya digitala tekniken och lär oss hur människan fungerar också. Forskare, företag, media och politiker behöver samverka kring en av vår tids viktigaste framtidsfråga, anser jag. Vad är vad? Natuligtvis är inte allt spelande farligt för alla och natuligtvis finns det fiffiga lösningar som fler behöver veta om. Och det är just lösningar vi behöver fokusera på. Förbud och annat bakåtsträvande fungerar aldrig inom detta område heller. Utan en ökad medvetenhet om hur hjärnan och kroppen fungerar behövs.

Varför inte gradera olika spel gällande beroendegrad ? Det är en sak jag kom på nu som skulle kunna göra skillnad för några. För natuligtvis handlar detta också om Dopamin och kanske även andra substanser i hjärnan som leder till en skön känsla, som man vill uppnå igen. Men alla hamnar inte i ett beroende heller och naturligtvis är vi olika, även på insidan. Och detta vore intressant att få veta mer om…

Jag hittade en bra sida som belyste en hel del av spelområdet. Med såväl radioprogram som olika infallsvinklar och möjligheter. Men tror som sagt vi behöver en stor internationell samling kring nätets faror och möjligheter. Eftersom det är i denna framtid vi nu kommer befinna oss.

_sitta1-liten
Jag tycker ofta det fattas ett Helhetsperspektiv i diskussioner om detta. Exempelvis hur vår kropps metabolism fungerar. Att sitta still mer än 6 timmar är definitivt inte nyttigt. Det vet vi! Men då gäller det att ha ståbord eller variera sitta och stå. Eller att sitta på knä kanske. Hur får vi sedan ut den kunskapen? Själv tror jag som sagt det behövs ett individuellt verktyg för detta. Som utifrån den egna personens situation kan medvetandegöra detta. Att skriva artiklar på DN.DEBATT löser inte detta! Inte heller rapporter. Eller Folkhälsoinstitutets rekommendationer och regeringars riktlinjer. Utan det är alltid företag som hittar smarta lösningar. Eller hur! Så har det alltid varit och så kommer det fortsätta att vara även kring detta område.

Internetporr är också ett område som drabbat framför allt unga pojkar, som jag tagit upp tidigare i mitt inlägg om sexualitet. Men jag tror som sagt att det det finns lösningar med modern teknik här. Genom den något kontroversiella ide`n med cam-sex. Där man istället använder interaktion bakom en skärm. Kan detta undersökas? Eller finns det redan något inom området att berätta om vid ett EVENT måntro? Och vad är alternativet?

Jag tycker det gäller att se problemen, försöka hitta lösningar, men samtidigt inse att vi människor inte går att styra. Utan vi har en kropp som fungerar på samma vis oavsett intresse eller läggning. Det gäller bara att förstå denna skapelse och leva med den. Inte emot den. Då slipper vi de framtida besvärligheterna och kan ägna oss åt de härliga upplevelserna i stället!

Det finns alternativa vägar att bli hjälpt…

_MG_5466En mycket intressant jobbannons fick mig att börja skriva på ett nytt inlägg här. Då det finns en hel det människor som har diverse speciella förmågor för att hjälpa andra.

Sen är frågan om vi inte kan utveckla detta ännu mer i en framtid då flour idag finns överallt i vårt land. Såväl i vattnet som i tandkrämen. I den här filmen finns en del intressant fakta. Idag finns en hel del ”starka krafter” som inte riktigt vill utveckla våra ”förmågor”, utan snarare vill göra oss passiva och tanklösa, vill jag hävda. Se bara var skoldebatten hamnat! Och för mig är det väldigt tydligt att detta är systematiserat ifrån de som idag har makten och pengarna. TV-industrin, läkemedelsindustrin, Världsbanken, musikindustrin, media och filmindustrin, kosmetikaindustrin, oljeindustrin, underhållningsindustrin, artister etc, etc som är kopplade till konspirationen och som inte vill ha en förändring. Då förlorar ju de sin makt och sina pengar…
shaman_4

Jag tänker också på det min farfar berättade för mig då jag var barn. Min farfar var en man som inte framhävde sig själv så särskilt mycket och när han sa något lyssnade man. Det han berättade var ifrån tiden på 30-talet, då han var fotbollsspelare i Sandö och hade gått upp i en nickduell och nickat ihop med en annan spelare så illa att blodet bara sprutade. Farfar gick till ett vattendrag i närheten i halvtidsvilan och försökte tvätta såret rent med kallt vatten. En man ifrån publiken kom fram till farfar och bad att få titta på såret. Farfar kände att mannen berörde huvudet på honom och hörde mannen säga något som liknade ett mummel. Därefter sa mannen att farfar nu kunde spela andra halvlek, vilket han också gjorde. Efter matchen när farfar tittade sig i spegeln såg han att det var ett jack i huvudet, som när man skär ett snitt i en fläsksvål. Och han såg ändarna på blodådran som var helt av. Men inget blod kom…Detta var en person som kunde stämma blod och det fanns ganska många av dessa ”förmågor” förr i tiden i norr. De användes oftast i glasbruken, där allvarliga olyckor hände och räddade liv och far lärde ofta son, sa farfar. Men vad har dessa ”förmågor” tagit vägen idag? I landet som systematiserat floursköljning i skolan sedan 50-talet, där ofta tandläkarna ger flour efter undersökningen då tandköttet är som mest känsligt och där såväl allt vatten som tandkräm innehåller flour. Är det bara jag som ser ett samband här?
DSC_0019

Jag förstår också varför inte det jag sa i min pitch i SVT:s Draknästet fick sändas till ”folket”. Att det går att mäta att bättre hälsa ger bättre betyg, bara genom en samtalsmetod som mäter resultat ifrån en databas. Där betygsgenomsnitten i åk 9 är korrelerade mot hälsofaktorerna. Nej, det är för potent att visa. Om något ger bättre betyg, då behöver ju alla skolor förändra fokus. Eller hur! Och det vill ju inte makten! Det är ju betygen vi fokuserar skoldebatten i Sverige på. Och inget annat! För att kunna styra och kontrollera. Inte utvecklas. Att man dessutom kan bli medveten om sina egna förmågor och att på detta sätt kan fatta egna beslut därefter, är ju inte heller bra. Det aktiverar vi ju människan. Livsfarligt!

FMS-företaget fortsätter att växa och har nu kontor på Östermalm och det är ett 60-tal skolor som använder sig av den samtalsmetodiken idag. Företaget har funnits i 17 år och har världens största databas för standardiserade tester. Men ingen bryr sig ändå, när ingen evidens finns, trots att metoden är ensam i världen att mäta WHO:s definition av vad hälsa är. (Fysiskt, Mentalt och Socialt) Det tog jag reda på redan för 8 år sedan via en databas på Sri Lanka. Och ett litet företag kan naturligtvis inte göra en stor förändring själv. Bara genom att ställa samma frågor, ha standardiserade fysiska tester och fasta svarsalternativ, som gör det möjligt att få insikt för eleven och sedan samla statistik för att kunna rikta undervisningen bättre utifrån verkligheten. Här behövs något helt annat…
DSC_0044
Tänk om vi går ytterligare några steg? En WebAPP där elever själva matar in sina värden, är väl bra. Men det går att göra mer. Naturligtvis ska det hela byggas i en modern användarvänlig APP i telefonen. Och varför inte en personlig profil också? I form av ett cirkeldiagram! Med 7 viktiga områden som för eleven att bli medveten om. 1. Skolan (annat än resultat) 2.Välbefinnande, 3.Kost, 4.ANT(= Alkohol, Narkotika och Tobak), 5.Fritid, 6.Fysisk förmåga och 7. mental/spirituell förmåga. Diagrammet går att få en bra överblick med och fungerar som en knapp att klicka in sig i ”systemet” med, så att man blir påmind visuellt hur ”läget” är varje gång. = ökad medvetenhet. APPen är sedan kopplad till en digital plattform med ”den senaste forskningen” inom området, som naturligtvis uppdateras hela tiden. För att individen ska kunna åtgärda eventuella riskområden. Om den vill via artiklar och/eller YouTube-filmer. Alla vill inte veta allt, men om sig själv är vi alla intresserade. Särskilt i tonåren! Och varför inte även ett spirituellt diagram, förutom Hälsan och Skolan, där det finns frågor och fasta svarsalternativ som ger möjlighet till statistik även inom detta spännande spirituella/psykologiska område.

Sedan går det att undersöka vad som ger vad och vilket som påverkar vad, genom resultat i en stor databas. Men endast för gruppresultat större än 20 st. Klass, avdelning, Kommun etc. För att följa PUL. Vi vet ju inte allt ännu, men vi skulle efter en tid veta betydligt mer än vad vi vet idag. Utan evidens är det heller ingen idé. Ingen annan än de närmast ”troende” skulle vilja köpa ”produkten”. Utan ett oberoende universitet behöver mäta resultat före – efter och studien behöver pågå i 3-5 år. Och varför inte här på Gotland? Ett perfekt avgränsat område med lagom demografi för denna undersökning och få som flyttar härifrån. Där annan statistik i samhället givetvis också mäts. Ifrån polis, sociala myndigheter, sjukvård, etc. Med förväntade goda resultat finns det sedan en gigantisk marknad för att utveckla vår framtid! Oavsett vilket skolsystem det är och varken lärare eller coacher behöver ju användas. Detta gör individen på helt egen hand!

Teal Swan
Den som kan göra dessa frågor och svarsalternativ till det spirituella diagrammet är naturligtvis Teal Swan. Hon har inte gjort annat än satt ord på detta område under en längre tid nu. Där det naturligtvis handlar om våra känslor och obearbetade trauman, men också den stora epidemin för alla som inte lärt sig att använda sina känslor alls i sin barndom…Och hon har massor med YouTube-filmer som hjälper folk med diverse ”problem” på sin YouTube-kanal. Bara att sortera alla dessa på en plattform vore jättebra. Men att sedan kunna koppla dem till respektive persons ”problem”, via en personlig APP vore riktigt, riktigt bra. Eftersom vi ju inte har fullt lika stort intresse för alla problem här i världen…

Men att göra detta i liten skala, utan resurser är ingen mening. Utan det är bara i stor skala tillsammans med andra som vill förändra på riktigt, är det är möjligt. Vilket skulle kunna leda till det ”SKIFTE” som den spirituella världen så länge nu väntat på och framtiden ligger naturligtvis inte enbart i den vänstra hjärnhalvan. Utan i hela hjärnan! Och vi´behöver ta till vara på de mänskliga förmågor som finns i ”systemet”, där nu dagens teknik ger mycket stora möjligheter till EN ENAD VÄRLD.

Sex är också Hälsa, men behöver göras mer jämlik

Vågad bild på gymmet

Som inledning vill jag bara skriva att jag fokuserar på majoriteten av befolkningen gällande sexualitet här. Och tycker debatten i Sverige oftast handlar om minoriteterna, där politiker mest samlar röstpoäng i diverse olika sammanhang. Kanske det finns lite att jobba med vad gäller majoriteten, som sagt..Det är enligt modern forskning endast ca 3,5 % av befolkningen som INTE är heterosexuell. Men man kan tro att andelen är över 20%, om man följer debatten. Sen har vi ca 1% som är asexuella, om man får tro Wikipedia. Inte heller denna grupp tänker jag ta upp här. Utan de 95,5% övriga!!!

Jag är helt övertygad om att attraktion mellan man och kvinna för tusentals år sedan var jämlik på ett helt annat sätt än vad den är idag. Vi är ju som sagt 200 000 år till konstruktionen och naturligtvis skedde denna attraktion naken! Kristina Durante beskriver en del intressant. TEDxTALK här. Sedan har kultur, religion och uppfostran påverkat vår syn på detta område mycket. Vad bygger jag mitt antagande gällande mer jämlik attraktion tidigare på då? Jo, på arkeologen Göran Burenhults nu över 30 åriga tvärvetenskapliga forskning om naturfolk i världen. Läs gärna hans senaste bok ”Den sexuella evolutionen”. Mycket spännande läsning!
Trobriand-Island-Sex-big Evolutionsbiologin är verkligen en spännande vetenskapsgren som våra politiker borde använda mer som stöd gällande förändringar i vår tid.
Hur ser våra sexliv ut idag då och vad har hänt över tid? Ja, det finns inte så mycket att hitta om detta i Sverige. Men här är ett TEDxTALKs som visar utvecklingen i Storbritannien. Det är sannolikt inte så stor skillnad vad gäller den ”utvecklingen” i hela västvärlden, skulle jag tro. När hälsan försämras försämras sexlivet. Ju längre relationer, ju sämre sexliv och tiden att hinna med varandra irl minskar för varje år. Men tänk om det finns möjligheter att hitta andra vägar för ett utvecklat sexliv via nätet? Som gör det möjligt att ha bra sex på en individuell basis..Via cyber-sex..Utan risk för könssjukdomar och annat oönskat.

Vägen till en mer jämlik sexualitet behöver naturligtvis vi män också stå för. Att det nästan bara är män som betalar för sex betyder INTE att det endast är män som behöver göra det, anser jag. Men det ligger en oerhörd stor börda på kvinnan idag att vara duktig och rätt i sin sexualitet. Den ”fula” flickan vill ju ingen vara. Men vad är det då? Och tycker själv inte jag är den fula mannen, bara för att jag visar mig som jag är skapt. Jag tycker heller inte det borde anses vara någon skillnad på synen idag mellan hur många partners vi har. Då vi är väl så medvetna, både män och kvinnor, att det kan bli ett barn, om vi inte skyddar oss. Däremot finns det mycket möjligheter med den digitala tekniken för att fantisera och kanske onanera tillsammans. Det är här jag ser potential. Om vi ser sex som hälsa och inte pornografi!!!

Hälsoprodukter
Jag vill starta en hälsosam sex-cam-site, där det INTE handlar om traumatiserade ”aktörer”. Utan tvärt om! De som njuter av sex och som tycker om att visa upp sig och hjälpa andra för att de mår bra och gillar det. Där också hälsoprodukter är involverade för att ytterligare betona Hälsan. Antingen via Net Work Marketing eller via försäljning direkt via hemsidan. Dessa modiga pionjärer kommer givetvis få många följare på sociala medier också. Karriären som ”cam-aktör” är inte så lång idag nämligen, men med ett starkt varumärke kan annat göras också, tänker jag. Idag förbjuder många företag cam-girls/boys att vara ute på nätet och de tvingas jobba långa pass med mycket låg förtjänst. Inte helt bra! Men det går att förändra detta och det är det jag vill göra.

Jag samlar nu på kvinnor som ser ut som modeller på min Facebook-sida och tänker gå ut med en öppen förfrågan där, när den digitala sidan är färdig. Interaktion med synen, hörseln och fantasin är också betydligt bättre än att se ”skådespelare”, kan jag tycka. Och detta är verkligheten för unga pojkar idag!!! Det är sannolikt bättre att använda sina sinnen cam-to-cam. Men varför inte undersöka även detta? Vår framtid är viktig! Och naturligtvis är det genom forskning vi når längst. Det finns en hel del problem inom sexområdet också som skulle kunna samlas och spridas lösningar för, på en digital sida som betalas genom hållbara företagsannonser. Om den görs tillräckligt intressant och bra.

Det finns också ett annat märkligt fenomen som skett över tid. Vad det beror på vet jag inte riktigt. Men sannolikt har det att göra med homofobi eller makt och kontroll. Män vill ju ofta ha det i andra sammanhang och att en annan man hotar på något sätt genom ett normbrytande sexuellt beteende. Jag vet faktiskt inte riktigt, utan spekulerar bara…Men det är oerhört känsligt att en man idag dansar och rör sig sexuellt med bar överkropp. Källan jag använder till detta påstående är min egen lilla höft/magdans på Sudergym i Hemse. Det var ”någon” som ringde upp gymmet och oroade sig för denna film. Och styrelsen tog upp det hela och var överens om att detta var emot vad som är tillåtet. Visst, i deras regler står det att man inte får träna i bar överkropp på gymmet. Men är detta att träna på gym? Jag ville ju bara provocera lite. Jag erbjöd mig ta bort filmen för att få fortsätta att träna där, men det var inte möjligt, då skadan redan var skedd, sa ordförande i telefonen. Vilken skada, undrar jag? Och på vilket sätt är detta så farligt? Det ligger något som är toppen på ett isberg under detta, tror jag. Skulle inte män kunna vara sexuella, utan det är bara kvinnor som är det för att behaga mannen? Urlöjligt! Men varför väcker detta så starka känslor så att jag blir avstängd? Jag har nu sänt denna film till DO (=Diskrimineringsombudsmannen) för att testa detta. Vad hade hänt om det varit en kvinna som dansade magdans i sin ensamhet, är ju en enkel fråga att ställa. Och tycker det är ett solklart fall! Under tiden som fallet tas upp i DO får jag väl försöka träna med den egna kroppen som belastning.
gymbild

I stort sett alla kvinnor som tränar och är nöjda med sin kropp lägger upp träningsbilder ifrån gymmet idag och får en massa positiva kommentarer ifrån män (oftast). Medan det är oerhört sparsmakat med positiva kommentarer ifrån kvinnor, då män lägger upp liknande bilder på sig själva. Hur kommer det sig och varför har det blivit så här? Om vi ska närma oss varandra på lika villkor behöver vi givetvis göra det i båda riktningarna. För inte kommer män att sluta intressera sig för vackra halvnakna kvinnor inte. Det är jag då helt säker på! Men i stället fokuserar idag svenska kvinnliga politiker på att skjuta in sig på de män som våldtar i krig etc. Som givetvis har att göra med att män i krig inte mår bra och är rädda för döden, varför de naturligtvis vill säkra sin avkomma (omedvetet). Det vore betydligt bättre om vi fokuserade på att ”hela” såväl män som kvinnor, för då får vi nämligen inga krig.

Det ligger också mycket mer hämningar bakom manlig homosexualitet/bisexualitet än vad det gör för kvinnor. De kvinnor som är öppna har ofta sex med båda könen utan några problem, eller har testat det och valt därefter. Men för män är detta område oerhört tabubelagt idag. Hur och varför har det blivit så här? Och varför är män inte lika intresserade av att utvecklas som kvinnor? Den manliga normen att se upp till idag verkar vara en homofobisk, känslokall, rik, vänster-hjärn-styrd man som bestämmer. Inte riktigt något jag ställer mig bakom.
Sexturism
Sen är det inte många som kliver fram idag och står för vad de tycker och tänker om detta ”heta” sex-område inte. Utan man lever ofta dubbelliv, där man håller upp en fin politiskt korrekt fasad utåt, men sen lever man ut annat i ett alias-namn på nätet. Och där händer det grejer! Eller åker på sexresor till Thailand på semestern och har inga gränser alls för sitt sexuella beteende. Varför har det blivit så här? Kan vi inte förstå att kåthet är helt naturligt för människan och att det inte är något att skämmas för? Bejaka den i stället! Men jag kan lugna alla oroliga föräldrar att jag nu har slutat min korta karriär som offentlig cam-boy på CAM4. Efter att det blev total hysteri på sociala medier och telefonen har gått varm här med unga anonyma tjejer som velat att jag ska ”live-streama”. Klart det är spännande att få sitta anonym och titta! Och jag ville bara visa vilka krafter det ligger i denna ÖPPENHET kring sex om det är någon som vågar visa det. Och jag fick betalt, även om det inte var mycket. Hi, hi. Men det var inte så upphetsande för mig att stå och vifta med snoppen för okända och har lite svårt att förstå de som gillar det. Men vi är alla olika och tur är väl det!

Det jag visade var att det finns ett stort intresse för öppen sex i olika åldrar. Hemska tanke! Men ingen kan ju bestämma när intresset för sex kommer och här borde lagstiftning nu ändras vad gäller cam-sex, kan jag tycka. Eftersom det inte handlar om någon kontakt alls! Varför då denna 18-årsgräns på dessa cam-sites? Detta är ju inget farligt. Och varför en åldersgräns för när man får ha sex, undrar jag också. Det är ju ändå så olika när våra kroppar utvecklas och är ”färdiga” för detta. Norsk sexualupplysning verkar också vara inne på min ”öppna” linje. Programserien har nått stor internationell uppmärksamhet och är nu t.o.m textad på engelska och finns på youtube i sin helhet. Jättebra tycker jag! Men säkert finns det de som fortfarande tycker att vi ska hålla sanningen om hur vi fungerar hemlig. Och att barn inte ska uppmuntras till detta. Men det är ju just genom ökad medvetenhet som vi lär oss. Inget annat! Naturligtvis börjar ”resan” sex med sig själv. Var skulle den annars börja? Det kan ingen annan styra över! Och de som är intresserade av området kommer hitta porr på nätet i alla fall idag. Men är det bättre? Och vad händer med alla som har skamkänslor för sin egen sexualitet och förtränger den över tid? Det skulle vara MYCKET intressant att undersöka. Sannolikt är det fler av dessa som får ett mer sexuellt avvikande beteende som vuxna, eller mår sämre i stort.. Det finns en mening med att dessa ”processer” finns i vår kropp. Det är jag då helt säker på!!!

nakenhet
Sexualitet har alltså inget med ålder att göra. Mer om individuell mognad, personlighet och hälsa, men processen behöver börja med en naturlig nakenhet i hemmet, anser jag. Där barn får se sina föräldrar som de är skapta. Hur ska de annars veta? Och naturligtvis behövs en ovillkorlig kärlek också. Tyvärr har många vuxna idag tappat kontakten med sin kropp, så till den milda grad att de knappt vet att de har en. Och visar aldrig något för sina barn heller. Utan vill helst skyla sig så mycket som möjligt. Lite tragiskt faktist! Och skillnaden mellan idealen och verkligheten bara ökar. På 70-talet, då jag växte upp i Sverige var det en helt annan liberal inställning till nakenhet i stort och mina föräldrar var naturligt nakna ganska ofta hemma. Nakenbad på somrarna var också mycket vanligt och nästan alla tjejer badade top-less en tid. Dessutom fanns inte mycket till övervikt bland vuxna eller barn och skillnaderna mellan idealen och verkligheten var betydligt mindre än idag. Att jag sedan simtränade under hela puberteten gjorde säkert inte mitt självförtroende kring den egna kroppen sämre heller. Vi badade gemensam bastu på vintrarna med tjejerna och på lägren på somrarna simmade de top-less för att slippa ljusa partier på ryggen. Ja, det var andra tider det. Men allting påverkar!
Royal_Wedding_Stockholm_2010-Slottsbacken-05_edit
Det är klart att vi behöver utveckla formerna för hur våra relationer är utformade också. Äktenskapet är en kvarleva ifrån en annan tid, då mannen var den som försörjde hushållet och kvinnan behövde det juridiska skyddet. Idag är det något helt annat vi behöver. Då man och kvinna blir två jämnstarka parter. Goda kärleksfulla relationer på olika sätt, med bra sex och där barnen står i centrum, förespråkar jag. Men inser att denna utveckling kommer ta tid och kanske inte går att förändra under min livstid men Barbara Lee verkar också vara inne på samma spår som jag. Att förändra våra ”system” är inte lätt inte. Men det är ju dessa som så ofta är våra största problem här på planeten. Inte individerna!

Kan vi gör dessa förändringar som jag beskrivit i slutet av min blogg så kommer vi få ett skifte. För allt i denna berömda rocksång är min resa som social entreprenör. Som började med en stängd affär på SVT:s Draknästet, eftersom TV-tittarna aldrig fick se det inspelade avsnittet och kommer sluta med att Teal Swan (The songbird) och jag (The Piper) övertygar ”The Lady we all know” (Michelle Obama) att köpa ”Helhetsprofil för elever” = ”Stegen till himlen” för att se till att våra framtida Indigo-barn når sin fulla potential i skolan, så att de framtida innovationerna blir till hållbara produkter och företag.

Och det kommer eka av skratt i skogarna igen…

Hitta rätt partner

12231495_1273243649368040_1218403742_n

Många vill att jag ska skriva mer på min blogg kan jag läsa bland alla trevliga kommentarer här. Varför jag nu gör det på självaste julafton. Det jag försöker göra nu förutom att jag lever som jag lär med en Holistisk livstil, är att försöka hitta rätt partner för samarbete med mina 2 företag WebCoach LTD och WebCoach INVEST. Allt är förberett för att hitta en riktigt bra partner. Varumärkesskydd finns för WebCoach i USA i 10 år, samt stor europeisk bank.

Läs gärna mer om mig och mina övriga idéer på about me

Med stora resurser kan vi sannolikt bygga en modern app (= Helhetsprofil för elever ) som kopplar ihop människa och teknik på ett par veckar. Även om det kommer krävas lite av ett riktigt bra app-företag också. För det gäller naturligtvis att bygga appen så användarvänlig och bra som det är möjligt ifrån början.
tonåringar-smartphones
Självklart vill jag utveckla den för skolan i första hand, för det är där vi har framtiden. Och unga av idag är dessutom redan inne i ”apparnas” värld. Men det är ingen större konst att även göra en för vuxna. HELHETSPROFIL kan den helt enkel heta.

Poängen med en app är att det blir individen som avgör vad den vill göra åt sin situation efter medvetenhet uppnåtts. Genom att länka till diverse Youtubeklipp via en digital plattform ifrån riktigt bra experter inom området, i ett eget valt åtgärdsprogram. Vi människor vill gärna kunna kontrollera vad och hur vi lever våra liv. Det är liksom den frihetslängtan som finns inom oss sedan gammalt. Men vi har inte riktigt full koll på vad som är vad i hela vår komplicerade värld av idag, hävdar jag. Naturligtvis ska även statistik kunna användas av skola och företag genom appen. Men det ska INTE gå att identifiera personens data. Enbart för grupper som är mer än 20 st. Men själva utförandet skall kunna göras av individen hemma.
karta_gotland
Jag tror fortfarande Gotland är rätt plats att implementera denna ”metod” på. Med tanke på att Gotland har i stort sett samma demografi som vilken annan kommun eller delstat/land i hela västvärlden. Och få flyttar härifrån…Kan appen erbjudas gratis till alla elever ifrån högstadiet och uppåt borde vi kunna få ett intressant resultat, i en forskningsstudie på 3 – 5 år av ett oberoende universitet. Sedan går det att söka US-patent för appen ”Helhetsprofil för elever”, där marknaden och behovet är stort. Och fungerar det där..kommer även andra vilja följa efter…

Jag ser fram emot att träffa det företag som vill anta denna utmaning. Och tror det finns någonstans…”Vår framtid” är beroende av att må bra för att fungera bra. Och särkilt viktiga är INDIGO-barnen/vuxna, eftersom de sitter inne med våra framtida Hållbara lösningar.

För Planetens bästa alltså!

P.S Det går att följa mig på Facebook också. Ni känner nog igen mig där…Och min sida är öppen för alla som vill. Det är bara att GOOGLA mitt namn Lennart Bladh om du inte vill göra en vänförfrågan förstås. Och jag accepterar alla som vill bli vän med mig. Jag finns även på Twitter, Google och LinkedIn.

God Jul och Gott Nytt år!

 

 

 

Vi har en outnyttjad kraft

Så nu har jag skickat min blogg och min film till Michelle Obama. Och vad tänker hon tro? En 943337_10201014147745541_2066492895_n51 årig man som bryr sig om våra barn. Kan det finnas en sådan?

Efter att jag läst boken The Edison Gene av Thomas Hartman ger jag mig också in i en personlig resa. En resa som började med ett frö. Något jag såg som ingen annan gjorde. Det var min instinkt som talade till mig. Men jag hade inte verktygen i mig själv för att klara av att hantera allt i denna process. Jag kunde inte fokusera på vad som skulle göras. Mitt vapen var sociala medier. Det insåg jag snabbt. Om det är någonstans som man kan påverka många så är det ju i de politiska grupperna jag behöver vara, tänkte jag. Men jag var inte riktigt redo för alla strider ifrån början. Utan jag kastade mig in i olika debatter hit och dit, utan att använda bra argument. Tyckte bara att saker var fel och försökte beskriva en metod med ord och argumentera utifrån det perspektivet. Ingen helt lyckad strategi.

Men jag var lite undrande över varför det bara var jag som trodde ett systematisk helhetsarbete i skolan skulle kunna nå ända fram. Hur kom det sig? Nog har jag alltid varit snabb på att snappa saker och ting. Och särskilt bra på Helheter. Men det här var något nytt. Något mycket större som angränsar till religion. Men jag har inte varit så troende i mitt tidigare liv. Även om jag läst inför konfirmation i 15-års åldern. Men valde att inte genomföra denna rit.

Men kanske min miljö där jag växte upp var det som gjorde att jag inte redan då insåg att det finns något större. En större kraft som påverkar arv, miljö, växter och djur, liksom människan. Kanske var det så.
Holy-Men-Of-India3
I Indien exempelvis ser man en person som jag som Holy. En person som tagit med sig många generationers kraft i sig. Verkligen en spännande tanke som är så osvensk man kan tänka sig. Men där är dessa barn också gåvor, med ett högre syfte och mening. Bara det gör säkert att de tror mer på att de är det också. I stället för att se de fel och brister som systemet inte kan lösa för dem.
tårar
Jag känner det nästan som att födas på nytt. I går satt jag och grät vid mitt skrivbord på jobbet. Bara för att jag insåg att min långa dröm var nära att gå i uppfyllelse. Jag hade lyckats skapa många goda argument i flera blogginlägg, ifrån olika håll och kanter, utan att tycka eller vara färgad i någon politisk riktning. Då kan det inte enbart vara jag som ser det som håller på att hända mänskligheten. Och i den västliga världen är det naturligtvis USA s ledning man ska försöka nå. Där finns en tradition av att vilja vara lösningsorienterad i systemet. Liksom en tro på individens möjlighet till utveckling. Två viktiga aspekter för att lyckas. Jag har sedan länge följt SPARK och deras vetenskapliga hälsoprogram i skolan, där. Och vet att Michelle Obama tidigt antagit ansvaret att leda arbetet för en sundare och hälsosammare livsstil för unga.

Överviktsproblematiken har där nu antagit helt otroliga proportioner. Där nära en 3-del av USA:s barn är överviktiga eller har fetma. Så då behövs en person som vågar gå emot de storskaliga matjättarna som naturligtvis inte vill tappa sina vinstandelar mot marknaden inte. Bara för att några politiker vill förbättra världen. Nej, inte då. Utan här lyckas t.o.m Heinz med konststycket att göra Ketchup till en grönsak, juridiskt. Helt otroligt!
VIBE_Vixen-Michelle-Obama
Så nu har jag skickat min blogg till Michelle Obama. Och vad tänker hon tro? En 51-årig man som bryr sig om våra barn. Finns det en sån? En som har jobbat med barn och ungdomar i över 25 år i skolan och inte tröttnat, utan tvärt om. Tar kampen för dem. Jag inser att mina odds att hon kommer komma och vilja se med sina egna ögon, är mycket höga. Men vad kommer skolledningen säga? De som inte ens låtit mig berätta hur vi skulle kunna jobba på en arbetsplatsträff?

Och vad kommer de lokala politikerna säga? De som hävdat att det inte går att plädera för att jobba på mitt sätt. Alla skolor behöver utveckla sin egen pedagogiska lösning. Sen har vi cheferna som jag t.o.m träffat. Men som inte ens vet något om den pedagogiska utvecklingen, men ska fatta beslut om vilken väg vi ska ta. Helt otroligt! På ledningskontoret där man mest klappar varandra på axeln för att själv få en klapp nästa gång. Alla tjänar på det ledarskapet. Men sker någon förändring för barnen, de som är vår framtid.

De verkar tycka att vi fortsätter som förut och det gick inte heller bra, men vi gör det ändå!

Barn växer upp och blir större. Då lär de sig! Men jag ser dessa barn varje dag. Så sent som igår gav jag två tydliga Indigo-barn lite extra tid för insikt. Hitta din stjärna. Låt den sedan leda dig. Du har krafterna i dig. Jag kan se det etc.

Inte så svårt att inse att de själva börjar undra, tänker jag. Men i dessa barn har vi en enorm resurs världen över. Och utmaningarna är många för att se till att planeten fortsättningsvis är en bra plats att leva på.